Spoločnosť TomkoWebstránky, so sídlom Akademika Hronca 13 Rožňava  048 01 , IČO: 53 367 235 ako prevádzkovateľ tejto internetovej stránky sa zaviazal chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a vyvíjať technológie, ktoré by im priniesli čo možno najefektívnejšiu a pritom bezpečnú prácu v režime on-line. Na základe týchto zlepšení máte možnosť pohybovať sa takmer po celej internetovej stránke a nemusíte pritom poskytnúť žiadne informácie týkajúce sa Vašej osoby. V určitých prípadoch však potrebujeme poznať informácie obsahujúce Vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť Vami požadované služby. Tieto Pravidlá ochrany súkromia (ďalej len „Pravidlá“) objasňujú zhromažďovanie osobných údajov aich použitie pri poskytovaní požadovaných služieb. Prečítajte si, prosím, úplné znenie Pravidiel. Predpokladáme, že ak následne použijete služby, v ktorom sa vyžadujú vaše osobné údaje, vyjadrujete tak svoj súhlas s praxou používania osobných údajov opísanou v týchto Pravidlách.

Získavanie osobných údajov.

O zadanie údajov, ktoré slúžia na vašu identifikáciu a ktoré môžu byť osobnými údajmi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon”), vrátane údajov, ktoré nám umožnia Vás kontaktovať, budete v prípade potreby výslovne požiadaný. Takýmito osobný údajmi sú napríklad Vaše meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, atď. Ak sa rozhodnete poskytnúť spoločnosti TomkoWebstránky, Vaše osobné údaje, požiadame Vás o súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 Zákona. Ak Váš súhlas nie je vyžadovaný (napr. ak žiadate o zodpovedanie dotazu a zaslanie odpovede), budete o spracovaní Vašich osobných údajov vopred informovaní (pozri tiež časti „Cookies“ a „IP adresa“ ďalej v týchto Pravidlách). Spoločnosť TomkoWebstránky môže spracovávať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu len z dôvodov stanovených v § 10 Zákona. Spoločnosť TomkoWebstránky. bude spracovávať Vaše osobné údaje vždy iba pre konkrétne účely, o ktorých Vás bude vopred informovať. Spracovanie osobných údajov sa zvyčajne vyžaduje v prípadoch, keď máte záujem o vznesenie dotazu do poradne, o zaradenie do súťaže, zasielanie reklám, pred vstupom na stránky s obmedzeným prístupom alebo pri nákupe a registrácii produktov.

Používanie osobných údajov.

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov bude ich prevádzkovateľom z pohľadu Zákona spoločnosť TomkoWebstránky. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov budeme postupovať vždy v súlade so Zákonom a budeme vždy používať vhodné technické a organizačné opatrenia nazaistenie bezpečnosti spracovávania Vašich osobných údajov. Hoci je to nepravdepodobné, môže byť od spoločnosti TomkoWebstránky. právnym predpisom či rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci vyžadované poskytnúť orgánom verejnej moci Vaše osobné údaje. Spoločnosť TomkoWebstránky. vyvinie primerané úsilie na to, aby Vás vopred oboznámila o poskytnutí Vašich osobných údajov v takýchto prípadoch. Ak by pre účely spracovávania Vašich osobných údajov malo dochádzať k ich cezhraničnému prenosu, resp. prenosu do tretích krajín, budete o tejto skutočnosti informovaní pri získavaní Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo pri získavaní Vašich osobných údajov v prípade, ak sa Váš súhlas nevyžaduje.

Zabezpečenie osobných údajov. Spoločnosť TomkoWebstránky. dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť TomkoWebstránky. vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva. Vaše osobné údaje nie sú nikdy zverejnené ani poskytnuté inému subjektu mimo TomkoWebstránky bez Vášho súhlasu s výnimkou vyššie uvedených prípadov (povinnosť sprístupniť osobné údaje na základe zákona alebo rozhodnutia oprávneného orgánu verejnej moci).

Práva týkajúce sa osobných údajov. Spoločnosť TomkoWebstránky. sa vynasnaží zaistiť, aby boli osobné údaje, ktorá spracováva, aktualizované, presné, úplné a správne (t.j. v súlade s poskytnutými informáciami). Máte právo na základe žiadosti požadovať od spoločnosti TomkoWebstránky. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu, právo na likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ako aj ďalšie práva upravené v Zákone, predovšetkým v § 28. Berte na vedomie, že každý súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujete spoločnosti TomkoWebstránky. dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Odkazy na internetové stránky tretích osôb. Spoločnosť TomkoWebstránky nie je zodpovedná za obsah internetových stránok tretích osôb, na ktoré môže táto internetová stránka odkazovať. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

Cookies. Môžeme tiež od Vás zbierať údaje s použitím cookies, čo sú určité informácie uložené touto internetovou stránkou vo Vašom počítači. Cookies sa posielajú späť na servery internetovej stránky, ktorá ich uložila, keď sa vrátite na túto internetovú stránku. Cookies a údaje získané prostredníctvom internetových stránok spoločnosti TomkoWebstránky. využívajúcich technológiu cookies môžu byť použité najmä na umožnenie pohybu po internetovej stránke a využívanie jej funkcií, zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia internetovej stránky používajú stránku (ako napr. ktoré internetové stránky sú navštevované najčastejšie alebo či používatelia internetovej stránky prijímajú správy o chybách atď.), uchovávanie údajov o výberoch uskutočnených používateľmi internetovej stránky (ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď.), reklamné a marketingové účely atď. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok spoločnosti TomkoWebstránky využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené vyššie, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých internetových stránok a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nastavenie Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), sa považuje za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok spoločnosti TomkoWebstránky. využívajúcich technológiu cookies na všetky účely uvedené vyššie.

IP adresa. Adresa internetového protokolu (IP) predstavuje sériu čísel, ktoré sú automaticky priradené Vášmu počítaču kedykoľvek sa pripojujete k Vášmu poskytovateľovi internetových služieb. Webové servery automaticky identifikujú Váš počítač prostredníctvom pridelenej IP adresy počas doby, kedy ste on-line. Spoločnosť TomkoWebstránky môže zhromažďovať informácie o Vašom počítači, vrátane IP adresy, o type operačného systému a internetového prehliadača za účelom administrácie systému a auditu používania internetovej stránky. Nespojujeme IP adresu používateľa internetovej stránky sožiadnymi údajmi, prostredníctvom ktorých by mohol byť osobne identifikovaný, t.j. každé pripojenie používateľa je zaznamenané, ale používateľ zostane pre spoločnosť Pfizer anonymný. IP adresa ale môže byť použitá k identifikácii používateľov internetovej stránky, ak to považujeme za nutné z dôvodu vynútenia dodržiavania Podmienok používania alebo pre ochranu našich služieb, internetovej stránky alebo iných používateľov.

Zmeny Pravidiel. Spoločnosť TomkoWebstránky. je oprávnená tieto Pravidlá kedykoľvek aktualizovať. Po vykonaní aktualizácie sa zmení dátum v časti „Posledná aktualizácia“ na začiatku Pravidiel.

Kontaktné informácie. Spoločnosť TomkoWebstránky uvíta pripomienky k týmto Pravidlám. Môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu na info@tomkowebstranky.sk alebo poštou na adresu spoločnosti TomkoWebstránky.

© 2021 help-vld.sk | Made by: TomkoWebstránky